Ta fram en affärsplan

Att ta fram en affärsplan

Som chef bör av du ha kunskapen om att skapa en affärsplan för din verksamhet. Under kursen kommer vi att ta fram en affärsplan för några av deltagarnas företag, främst som idéprojekt som man sedan får vidareutveckla. 

Varför är en affärsplan ett måste:

 • För bank, styrelse & investerare
 • För att få alla medarbetare att dra åt samma håll & känna delaktighet
 • För att prioritera och inrikta företagets resurser på aktiviteter som ökar företagets konkurrenskraft
 • För att lyfta blicken från den dagliga verksamheten och börja tänka strategiskt och ha mental beredskap för förändringar

Inledning och problemidentifiering

 • Historik över verksamheten
 • Vilka utmaningar står vi inför, några exempel:
 • Lönsamhetsproblem, ökad konkurrens
 • Anläggningen från renovering till expansion & investeringar
 • Förlorade målgrupper
 • Nya målgrupper
 • Personal & kompetensutveckling

Syfte

 • Ta fram en affärsplan för verksamheten
 • Beskriv utmaningarna
 • Inriktning och avgränsning

Metoder o modeller

 • Intervjuer och enkäter 
 • Ett antal strategimodeller – portermodeller, BCG matrisen, Produkt/marknadsmatris, livscykelanalys med flera

För intervjuer med kunder eller andra förbered alltid ett 10 tal frågor som ställs till alla intervjuade, då får ni statistik dessutom kan de tillfrågade ge egna kommentarer.

Beskrivning av företaget och affärsområden idag

 • Kunder och målgrupper idag o deras utveckling
 • Hur ser marknaden ut idag, lokalt och totalt
 • Vad händer i vår omvärld, micro & macro
 • Våra konkurrenter & deras utveckling & satsningar

Nulägesanalys

 • Resultat av intervjuer och enkäter
 • SWOT analys

Ta fram affärsplanen

Val av lösning och för den skall vi ta fram en affärsplan. För Besöksnäringen kan det innebära:

 • Val av kund- och målgrupper
 • Koncentrera och renodla verksamheten, geografiskt, stjärnklass, val av kedjetillhörighet, bli franchisetagare osv
 • Att dela in i affärsområden, affärsresenär, konferens, weekend, privatresenärer, bröllop, golfpaket osv 
 • Aktiviteter att erbjuda, internt (SPA, vinprovning, gourmet, osv) och externa upplevelser som destinationen kan erbjuda

Vision och mission – Varför finns vi till?

Visionen skall ta oss från dagens ”nu”-läge till ett framtida ”bör” –läge, vilket kan vara på 3 års sikt. En vision får inte uppnås då gäller det att skapa en ny i god tid. 

Här finns svårigheten för företaget, just att ta sig från nu läget till ett framtida börläge, kräver ledarskap och förändringsarbete

Affärsidé – Vad och för vem skall vi inrikta oss på?

Affärsidén ska på ett enkelt och lättfattligt sätt beskriva företagets inriktning och verksamhet för kunder och medarbetare.

 • Vilka är våra kunder och vad skall vi göra för dem?
 • Vad är vår särprägel, vår unika kompetens?
 • Varför skall kunden köpa just av oss?

Vilka kunder och målgrupper skall vi fokusera på?  Vilket värde skall vi tillföra och vilket  utbud kräver det i form av produkter, tjänster & service?

Mål – Vart skall vi nå på kort resp läng sikt?

Att sätta mål är avgörande för framgång. Målen skall vara både kvalitativa (hur bra vi vill bli och överträffa det) och kvantitativa(resultat, mängd o antal) och utgöra utmaningar för alla i företaget, det innebär att de skall vara mätbara, tydliga och uppnåbara. Viktigt även att tidsätta dem tydligt. Två former av mål:

 • Kortsiktiga mål som vi skall klara av inom ett år, d v s inom budget
 • Långsiktiga mål att klara av inom t.ex 3 år

Strategier – Hur tar vi oss dit? D v s att uppfylla affärsidé och nå våra mål.

Strategier handlar om hur vi vill genomföra vår affärsidé och uppnå de uppsatta målen, d v s att inrikta oss på att göra ”rätt saker”, till skillnad från att göra ”saker rätt”, som är operativt/taktiskt. Viktiga strategier för just Besöksnäringen blir oftast

 • Hur öka kundnytta och skapa mervärden för kunden med mer skräddarsydda, individuella lösningar
 • Ökad satsning på marknadsföring och försäljning
 • Hur kan vi bli unika på marknaden för våra utvalda kundgrupper? 
 • Vilka investeringar krävs för att uppnå detta?
 • Funktionella strategier produktutveckling, marknad, operativt(RM, story telling, ekonomi, personal, osv)

Handlingsplaner

Nu kan vi lista ett antal åtgärder och handlingsplaner för att genomföra våra strategier. I allt från enkla åtgärder som vi kan genomföra direkt, till sådant som vi lägger in i budget för det kommande året samt sådant som vi får skjuta på på grund av brist på kapacitet och resurser.

Kommer för Besöksnäringen att innefatta

 • Marknadssatsningar
 • Anläggningen, från renovering till nyinvesteringar
 • Upplevelseutveckling
 • Ökad kundorientering
 • Nysatsningar i allt från IT till SPA

Personal och kompetens

 • Vilka personalresurser måste vi tillföra?
 • Vilken kompetens måste vi ha för att klara jobbet?
 • Hur måste vi kompetensutveckla vår personal för framtiden?

Att mäta är att veta

 • Viktigt att sätta upp mål för medarbetarna som de själva måste vara delaktiga i att sätta upp och sedan mäta att man verkligen uppnår målen. Om man inte mäter kan man lika gärna glömma sin affärsplan

Regelbunden uppföljning

I början av året tar man fram en affärsplan, som skall vara klar under våren.

Därefter utgår man från affärsplanen och tar fram en marknadsplan, vilka satsningar måste vi göra för att uppnå affärsplanen. Görs klar under vår sommar

Under hösten arbetar man sedan fram en budgetsom kan göras enkelt genom att utgå från/förlänga och anpassa förra årets budget samt lägga till satsningen i marknadsplanen. 

Budgeten görs klar före årsskiftet och sedan på nyåret tar man tag i affärsplanen igen. I början kan det kännas arbetskrävande, men på sikt ökar det strategiska tänkandet och man kanske bara behöver göra smärre förändringar.

Genomförande är det svåra

Att ta fram en affärsplan är endast 5% av arbetet, det svåra, 95%, är att genomföra affärsplanen. Viktigt att ledningen engagerar sig och genomför planen i mindre steg.

Involvera alla och belöna framgångar. Ledningens övertygelse om att lyckas gör det enklare för medarbetarna att följa med.