Policy för sociala medier

Vad är sociala medier?

Sociala medier är ett samlande begrepp för internetbaserad kommunikation där användarna själva genererar innehåll och kommentarer till innehåll i en interaktiv dialog. Några exempel är bloggar, diskussionsforum, så kallade ”wikier” och sociala nätverk så som Facebook, Twitter, Instagram etc.

Bolagets utgångspunkter

Denna policy ger riktlinjer och förhållningsregler vid anställdas användande av sociala medier såväl inom ramen för anställningen som på fritiden. Policyn gäller för samtliga anställda vid bolaget. Bolaget är positivt inställd till anställdas användande av sociala medier och vill bejaka våra medarbetares möjligheter att aktivt ta del av sociala nätverk som är av betydelse för deras yrkesmässiga och privata liv. Vi tror att en sådan inställning leder till många positiva effekter för bolaget. Genom rätt användning av sociala medier kan vi marknadsföra oss, bygga vårt varumärke och engagera oss i givande konversationer med omvärlden.

Syftet med policyn är att ge anställda vägledning om hur kommunikation i sociala medier om arbetsgivaren, arbetsplatsen, kollegor och gäster eller om annat som har koppling till bolaget bör ske för att minimera risken för spridning av innehåll som kan skada bolaget.

Förhållningsregler vid användning av sociala medier

Lojalitetsplikt

När ett anställningsavtal ingås inträder lojalitetsplikt för den anställde. Lojalitetsplikten är en grundläggande princip i ett anställningsförhållande. Den innebär att den anställde inte får skada sin arbetsgivare och att den anställde i första hand ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget. Lojalitetsplikten gäller såväl under arbetstid som på fritiden. Lojalitetsplikten innebär bland annat ett förbud mot att i sociala medier misskreditera eller tala nedsättande om sin arbetsgivare.

Om du vill framföra kritik mot arbetsgivaren ska kritiken i första hand tas upp med närmsta chef som i sin tur för kritiken vidare till ledningen för bolaget. Att framföra osaklig kritik i sociala medier utan att arbetsgivaren fått en chans att rätta till påstådda missförhållanden kan utgöra ett allvarligt brott mot anställningsavtalet och lojalitetsplikten.

Tala om vem du är

Uttalar du dig inom ramen för din anställning vid bolaget ska du alltid vara noga med att berätta vem du är och var du jobbar. Redovisa alltid egna särintressen med anknytning till ämnet. Även om du kommenterar frågor som rör bolaget men ger dina privata reflektioner så är det viktigt att du ändå är öppen med var du arbetar. Komplettera i sådana fall ditt inlägg med en text som säger: ”De åsikter och synpunkter som redovisas här är mina egna och delas inte nödvändigtvis av min arbetsgivare.

Det är viktigt att kommunikationen om bolagets verksamhet sker med respekt och omdöme. Var alltid vänlig och artig i din kommunikation i sociala medier.

Förbud mot personangrepp, nedsättande och kränkande uttalanden

Det är inte tillåtet att tala nedsättande om bolaget, arbetsplatsen, kollegor, gäster eller chefer på ett sätt som är kränkande eller som kan skada bolagets verksamhet. Det är också förbjudet att göra direkta personangrepp på kollegor, chefer eller gäster. Tala inte heller nedsättande om konkurrenter.

Reglering av användning av sociala medier under arbetstid

Du får endast i mycket begränsad omfattning använda sociala medier för privat bruk under arbetstid. Användandet av sociala medier ska förläggas till raster och får inte inverka negativt på utförandet av arbetsuppgifter. 

Förbud mot att röja affärshemlighet/konfidentiell information

Det är fullt acceptabelt att prata om ditt arbete via sociala medier men tänk på att aldrig röja affärshemligheter eller lämna ut konfidentiell information om bolagets verksamhet, gäster, chefer eller medarbetare som du fått vetskap om i din anställning.

Respektera upphovsrätten/PUL

Använd aldrig andras material utan tillåtelse och var noga med att ange källor och följa de upphovsrättsliga regler som gäller för olika publikationer. Använd gärna externa länkar för att peka på dina källor, men var noga med att kontrollera vem du länkar till och visa tydligt att det är en extern länk. Var medveten om det finns risk att den plats du länkar till ändrar sitt innehåll till något som bolaget inte vill förknippas med.

Ange inte personuppgifter om personer så som gäster, kollegor och chefer i strid med personuppgiftslagen (PUL).  Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, exempelvis namn eller personnummer. Om man vill lägga ut personuppgifter på internet bör man fråga personen om lov först.

Vid misstag eller felaktigt användande – rätta till omedelbart!

Om du av misstag eller felaktigt använt sociala medier på ett sätt som strider mot denna policy bör rättelse ske omedelbart.

Deltagande i sociala medier som en del av anställningen

Deltagande i sociala medier inom ramen för din anställning ska vara ett klart och definierat uppdrag från ansvarig chef. Du uppträder som talesperson för bolagets räkning och är därför skyldig att följa bolagets riktlinjer om hur du får kommunicera i sociala medier.

Information om arbetsgivens rätt att undersöka besökta webbsidor på arbetsdatorer

De datorer som tillhandahålls på arbetsplatsen utgör bolagets egendom. Bolaget har därför rätt att kontrollera de webbsidor som anställda besöker på datorerna. Kontroller kommer att ske slumpmässigt.

Sanktion vid överträdelse av policy och brott mot lojalitetsplikten

Om den anställde bryter mot policyn för sociala medier och lojalitetsplikten kan det medföra att den anställdes anställning avslutas genom uppsägning på grund av personliga skäl. Allvarligare brott mot lojalitetsplikten och policyn kan leda till avskedande.